Forest Park
Inwentaryzacja drzew

- Ekspertyzy i opinie dendrologiczne
- Nadzór dendrologiczny
- Inwentaryzacja drzew i krzewów
- Operaty brakarskie
- Dendrolog
- Brakarz 

Nasi klienci

Poznaj naszych klientów i dołącz do elitarnego grona

lasy państwowe klient
tauron klient
gaz system klient
Wody Poslkie klient
RDOŚ klient

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja drzew, zwana fachowo inwentaryzacją dendrologiczną, polega na zliczeniu ilości drzew, bądź drzew i krzewów, porastających dany obszar. Dendrologia to dziedzina botaniki, zajmująca się właśnie drzewami i krzewami, dlatego też nazwy te można stosować zamiennie. Innymi słowy taka inwentaryzacja, jest to dokładny opis rozmieszczenia drzew na określonym terenie wraz z ich charakterystyką. Inwentaryzacja uwzględnia nie tylko ilość, ale również kilka ważnych parametrów drzewostanu.

Opinie dendrologiczne

Nadzór dendrologiczny

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacja krzewów

Brakarz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

509 944 151
883 815 722

Odwiedź

Ligota Tułowicka 89A, 
Tułowice 49-130

Napisz

biuro@eforest.pl
www.drzewinwentaryzacja.pl

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacji drzew nie można przeprowadzić na własną rękę - zajmują się nią wyspecjalizowane firmy, które dysponują odpowiednimi narzędziami jak i metodami pomiaru. Fachowcy decydują również, które drzewa mogą zostać wycięte, a które należy np. przesadzić. Inwentaryzacja drzew opiera się również na określonych podstawach prawnych, dlatego niezbędna jest zawsze praca specjalistów w tym obszarze. Jeśli zatem potrzebujesz np. zgody na wycinkę drzew, konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji. Na jej podstawie między innymi można obliczyć szacunkowe koszty wycinki drzew na danym terenie, ale zaawansowane pomiary mogą dostarczyć znacznie bardziej szczegółowych informacji.

Nasza firma 

Forest Park jest firmą świadczącą profesjonalne usługi z zakresu opinii, nadzoru oraz inwentaryzacji zieleni. Firma jest ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę 1 000 000 zł.

100%

profesjonalizmu

50 

miast

65

pracowników

10

na rynku

Poznaj nasze projekty

Przedstawiamy Państwu ciekawe przykłady projektów które wykonaliśmy w ostatnim czasie

150+ 
projektów

inwentaryzacji zieleni 

kopice

KOPICE

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem zabytkowego Parku Zamkowego w Kopicach. Obszar prac 25 ha. Inwestor ZARMEN S.A. Realizacja 2020

pkp opole

OPOLE

Inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów w ramach prac rewitalizacyjnych linii kolejowej nr 136. PKP S.A. Realizacja 2019

KARLIK

GOGOLIN

Opinia dendrologiczna stanu zdrowia Dębu ,,KARLIK’’. Inwestor PKP S.A. Realizacja 2019

brukarz katowice

KATOWICE

Operat brakarski drewna. GDDKiA Realizacja 2020

DANE
KONTAKTOWE

Działamy na terenie całego kraju - atrakcyjna oferta
Zapraszamy do kontaktu :

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji zieleni :

Inwentaryzacja drzew to proces zbierania i dokumentowania informacji na temat drzew w określonym obszarze. Może być przeprowadzana z różnych celów, takich jak ochrona środowiska, planowanie urbanistyczne, zarządzanie lasami, ocena stanu zdrowia drzew, lub naukowe badania ekologiczne. Poniżej znajdują się kroki, które można podjąć podczas inwentaryzacji drzew: Planowanie i przygotowanie: Określenie celu inwentaryzacji i zakresu prac. Ustalenie metodyki inwentaryzacji. Pozyskanie niezbędnych narzędzi, map i materiałów. Identyfikacja gatunków: Zidentyfikowanie gatunków drzew obecnych na badanym obszarze. Dokumentacja, jakie gatunki są najbardziej liczne i które występują rzadziej. Pomiar rozmiarów: Pomiar wysokości drzewa. Pomiar obwodu pnia na określonej wysokości. Pomiar średnicy pnia na określonej wysokości. Ocena zdrowia drzew: Dokumentowanie widocznych objawów chorób lub uszkodzeń. Ocena ogólnego stanu zdrowia drzewa. Zbieranie danych dodatkowych: Zapisywanie informacji o wieku drzewa, historii przesadzenia (jeśli dostępne). Dokumentowanie lokalizacji drzew w stosunku do innych elementów krajobrazu, takich jak budynki, drogi czy inne drzewa. Tworzenie mapy lub raportu: Przygotowanie mapy, na której zaznaczone są pozycje drzew i informacje o nich. Tworzenie raportu zawierającego wszystkie zebrane dane i wnioski z inwentaryzacji. Analiza i działania wynikające z inwentaryzacji: Analiza danych w celu wykrycia wzorców lub problemów związanych z drzewami. Opracowanie strategii zarządzania drzewami, takich jak konieczność wycinki z powodu chorób lub plany ochrony przyrody. Wprowadzenie działań naprawczych, jeśli to konieczne. Inwentaryzacja drzew jest ważnym narzędziem w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i pozwala na lepsze zrozumienie ekosystemów leśnych i miejskich. Pomaga również w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony drzew, ich pielęgnacji oraz planowania przestrzennego.

Prowadzenie inwentaryzacji drzew jest istotne z wielu powodów, zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i planowania urbanistycznego czy zarządzania zasobami naturalnymi. Oto kilka głównych powodów, dlaczego warto prowadzić inwentaryzacje drzew: Ochrona środowiska: Inwentaryzacje drzew pozwalają na monitorowanie i ochronę ekosystemów leśnych i miejskich. Pomagają zidentyfikować unikalne i cenne gatunki drzew oraz obszary, które wymagają szczególnej ochrony. Zarządzanie zasobami naturalnymi: Inwentaryzacje drzew dostarczają informacji na temat ilości, gatunków i stanu drzew w danym obszarze. Te dane mogą być używane do efektywnego zarządzania zasobami leśnymi, planowania wycinki drzew, a także dbania o zdrowie i zrównoważone wykorzystanie drzewostanu. Planowanie urbanistyczne: W miastach inwentaryzacje drzew są ważne dla planowania przestrzennego i rozwoju urbanistycznego. Pozwalają na identyfikację drzew, które mogą być zagrożone przez nowe budowy lub rozbudowę infrastruktury, a także na uwzględnienie drzew w projektach urbanistycznych. Ochrona przyrody: Inwentaryzacje drzew mogą pomóc w identyfikowaniu obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, takich jak lasy, parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Pozwalają na podejmowanie działań na rzecz ochrony tych obszarów i ich dzikiej fauny. Badania naukowe: Dane zebrane podczas inwentaryzacji drzew stanowią cenne źródło informacji dla naukowców i badaczy, którzy mogą wykorzystać je do prowadzenia badań nad ekologią drzew, zmianami klimatu, oraz innymi aspektami przyrodniczymi. Pielęgnacja drzew: Inwentaryzacje pozwalają na identyfikację drzew wymagających opieki, przycinania, nawożenia lub innych działań pielęgnacyjnych. Dzięki temu można utrzymać drzewa w zdrowym stanie i przedłużyć ich żywotność. Monitorowanie zmian klimatycznych: Poprzez regularne inwentaryzacje można monitorować zmiany w drzewostanie, takie jak susze, choroby czy szkodniki, które mogą być związane ze zmianami klimatycznymi. To ważne dla zrozumienia wpływu zmian klimatu na drzewa i ekosystemy. Wniosek jest taki, że inwentaryzacje drzew są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności, ochrony środowiska, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz planowania przestrzennego. Dają one również podstawę do podejmowania działań na rzecz ochrony i zdrowia drzew, co przekłada się na korzyści dla ludzi i przyrody.

Inwentaryzacja zieleni to proces zbierania i dokumentowania informacji na temat roślinności, w tym drzew, krzewów, traw, kwiatów i innych roślin, w określonym obszarze. Metody inwentaryzacji zieleni mogą być dostosowane do konkretnych celów, takich jak ocena ekosystemów, planowanie urbanistyczne, zarządzanie parkami czy ochrona przyrody. Oto kilka metod, które można zastosować podczas inwentaryzacji zieleni: Metoda przeglądowa (Visual Survey): Ta metoda polega na dokładnym przeglądzie obszaru i wizualnej identyfikacji i zapisywaniu roślinności. Przydatna do szybkiej oceny ogólnego stanu zieleni w dużych obszarach. Pozwala na identyfikację gatunków, ale nie dostarcza dokładnych pomiarów. Metoda transektów (Transect Method): Polega na wyznaczeniu stałych linii transektów, które przecinają badany obszar, i dokładnym zinwentaryzowaniu roślinności wzdłuż tych linii. Pozwala na uzyskanie danych dotyczących rozkładu gatunków roślin na obszarze badawczym. Metoda próbek losowych (Random Sampling): Losowo wybiera się próbki punktów w obszarze inwentaryzacji, a następnie dokładnie ocenia się roślinność wokół tych punktów. Umożliwia uzyskanie reprezentatywnych danych na temat różnorodności gatunków. Metoda GPS (Global Positioning System): Wykorzystuje technologię GPS do dokładnego mapowania i lokalizacji roślinności. Pozwala na tworzenie precyzyjnych map, które można wykorzystać do analiz przestrzennych. Metoda fotointerpretacji (Photo-Interpretation): Wykorzystuje zdjęcia lotnicze lub satelitarne do identyfikacji typów roślinności. Pozwala na analizę zmian w roślinności w ciągu czasu. Metoda indeksu roślinności (Vegetation Index Method): Wykorzystuje dane spektralne z obrazów satelitarnych do określenia typów roślinności i ich stanu zdrowia. Przydatna do monitorowania zmian w roślinności na dużych obszarach. Metoda ekspertyzy botanicznej (Botanical Expertise): Wymaga udziału ekspertów botanicznych, którzy identyfikują gatunki roślin na podstawie cech morfologicznych. Jest szczególnie skuteczna w przypadku zinwentaryzowania rzadkich lub unikalnych gatunków. Aplikacje mobilne i technologia GIS (Geographic Information System): Wykorzystanie aplikacji mobilnych z funkcjami GPS i aparatem do zbierania danych w terenie. Dane można integrować z systemami GIS, co ułatwia analizy przestrzenne i tworzenie map. Wybór odpowiedniej metody inwentaryzacji zieleni zależy od celu badania, dostępnych zasobów, rozmiaru obszaru oraz dostępnych technologii. Wielu projektów korzysta z kombinacji różnych metod, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz roślinności w danym obszarze.